top of page

The Appendix-3:  The Verbs List

Bae-ke            :                to stay

Bou-ke            :                to bother  

Bue-ke            :                to burn  

Ca-ke              :               to climb

Che-ke            :                to play

Chi-ke             :               to consider

Cua-ke            :               to complete

Da-ke              :               to dance

Dee-ke            :               to destroy

Deko-ke          :                to decorate

Deu-ke            :               to drive

Dia-ke             :               to answer, to reply

Doa-ke            :               to decide

Dua-ke           :                to draw

Due-ke            :               to heal

Du-ke              :               to hear

Fagu-ke           :               to pass

Fau-ke             :               to know

Fea-ke             :               to break

Fo-ke              :                to die

Fua-ke            :                to hit

Fue-ke             :               to follow

Fu-ke              :               to finish

Gae-ke            :              to improve

Gau-ke            :              to escape

Gi-ke              :               to visit

Goa-ke           :               to go bad

Go-ke             :               to live

Gua-ke           :               to marry , to get married

Gue-ke           :               to invite

Guma-ke        :                to prepare

Gute-ke          :                to spend

Ho-ke             :               to go

Hua-ke           :               to take

Hu-ke            :                to meet

Jae-ke            :                to manage

Jagua             :               to give a present

Jie-ke             :                to jump

Jue-ke            :                to chat

Ju-ke              :                to watch

Keo-ke            :               to protect

Kia-ke             :               to ask

Koa-ke            :               to learn

Ko-ke              :               to hide 

Kua-ke            :               to work

Ku-ke             :                to win

Kumae-ke      :                 to inspect, to exam

Kunao-ke       :                 to return

Lau-ke            :                to look for , to search

Lee-ke            :                to read

Le-ke              :                to allow, to let

Leu-ke            :                to study

Li-ke               :               to drink

Lo-ke              :               to fly

Lua-ke            :               to have

Lu-ke              :               to sing

Mae-ke           :              to clean

Ma-ke             :              to notice

Meu-ke           :              to count

Mia-ke            :              to include   

Mie-ke            :              to begin

Moa-ke           :              to starve

Moe-ke           :              to say

Mo-ke             :              to tell

Mua-ke           :              to toil

Mue-ke           :              to wake up

Mui-ke           :               to provide

Mu-ke             :              to need

Na-ke              :             to create

Narua-ke         :              to stand up

Nau-ke            :              to buy

Ne-ke              :              to believe

Nia-ke             :              to teach

Nie-ke             :              to help

Ni-ke               :              to bring

Nua-ke            :              to start

Nue-ke            :              to want

Nuo-ke           :               to collect

Paa-ke            :               to scare

Pa-ke              :               to swim

Pe-ke              :               to steal

Po-ke              :               to speak

Pou-ke            :               to add

Pu-ke              :               to carry

Ra-ke             :                to run

Rei-ke            :                to travel

Re-ke             :                to rent

Roa-ke           :                to build

Ro-ke             :                to think

Rua-ke            :                to find

Rue-ke           :                to arrive

Ru-ke             :                to get    

Rume-ke         :                to recommend  

Ruo-ke           :                to enjoy   

Ruse-ke          :                to fail            

Saa-ke           :                to sit

Sai-ke            :                to rest

Sa-ke             :                to come

Sau-ke           :                 to fight

Sauma-ke       :                to prefer

Sea-ke           :                to check in

Sei-ke            :                to determine

Se-ke             :                to remember

Seo-ke           :                to seperate

Seu-ke           :                to survive

Shae-ke         :                to choose

Sha-ke           :                to sleep

Shau-ke         :                to do

She-ke           :                to receive

Sho-ke           :                to feel

Sia-ke            :                to sign

Soe-ke           :                to paint

So-ke             :                to see

Souna-ke       :                 to lay up / to store

Sua-ke            :               to open

Sue-ke            :               to name, to give something a name

Su-ke              :               to send

Tao-ke             :              to thank

Te-ke               :              to leave

Toe-ke            :               to harvest

To-ke              :               to try

Tua-ke            :               to step

Tu-ke              :               to enter 

Tuo-ke            :               to frighten

Ua-ke             :               to distribute

Ura-ke            :               to continue

Vaa-ke            :               to write

Va-ke             :                to walk

Voa-ke            :               to talk

Vu-ke             :                to sell

Wae-ke          :               to pay

Wau-ke           :               to wear

We-ke             :              to give

Wo-ke             :              to like

Wuu-ke           :               to switch

Ye-ku             :                 to earn

Yo-ke             :                 to understand

You-ke           :                 to enjoy

Yue-ke            :                to cut

Za-ke              :               to eat

Zanu-ke          :                to cook

Zau-ke            :               to become

Ze-ke              :               to smell

Zu-ke              :               to explain

bottom of page